SUCCESIUNI

1. Acte necesare referitoare la defunct și la moștenitori:

a) certificat de deces al defunctului, în original sau duplicat;
b) acte de identitate ale moștenitorilor;
c) acte de stare civilă ale moștenitorilor (certificate de naștere și certificate de căsătorie);
d) declarații de opțiune succesorală sau testament, dacă există.

2. Acte necesare pentru stabilirea masei succesorale:

a) acte de proprietate;
b) certificat de atestare fiscală pentru bunurile ce fac parte din masa succesorală, eliberat de organul fiscal competent al primăriei de la ultimul domiciliu al defunctului sau de la locul situării imobilului;
c) documentație cadastrală (plan de amplasament și releveu pentru imobil) și încheiere de intabulare (dacă imobilul este înscris în cartea funciară);
d) act de concesiune și adeverință eliberată de administrația cimitirului (pentru locurile de veci);
e) titluri la ordin sau la purtător, certificate de acționar, extrase de cont.

Toate înscrisurile sus menționate trebuie prezentate în original. Pot fi solicitate și alte documente suplimentare, în funcție de specificul succesiunii.

Pentru finalizarea procedurii succesorale, este necesară prezența a doi martori care să cunoască date personale referitoare la defunct, precum și numărul și calitatea persoanelor cu vocație la succesiunea defunctului.